$\frac{\sqrt[]{3 – √5} }{√10 – √2}$ Rút gọn biểu thức sau giúp mih mih dùng hết điểm cko bài này r:((

Photo of author

By Ivy

$\frac{\sqrt[]{3 – √5} }{√10 – √2}$
Rút gọn biểu thức sau
giúp mih mih dùng hết điểm cko bài này r:((
Viết một bình luận