giá trị của m để đồ thị hàm số `y=(-3m^2+10m-3)x^2` đạt giá trị nhỏ nhất x=0 thoả mãn `a

Photo of author

By Delilah

giá trị của m để đồ thị hàm số `y=(-3m^2+10m-3)x^2` đạt giá trị nhỏ nhất x=0 thoả mãn `a { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "mainEntity": { "@type": "Question", "name": " giá trị của m để đồ thị hàm số `y=(-3m^2+10m-3)x^2` đạt giá trị nhỏ nhất x=0 thoả mãn `a
Viết một bình luận