Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: `A= 9+(x^2 + 3)^2` là: `A. 12` `B. 0` `C. 9` `D. 18`

By Aaliyah

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: `A= 9+(x^2 + 3)^2` là:
`A. 12`
`B. 0`
`C. 9`
`D. 18`
Viết một bình luận