Giải bài toán bằng cách lập pt ( trình bày chi tiết giúp mình ạ) Hai tổ sản xuất cùng làm chung một công việc thì sau 12 giờ xong. Nếu tổ 1 làm một mì

Photo of author

By Adeline

Giải bài toán bằng cách lập pt ( trình bày chi tiết giúp mình ạ)
Hai tổ sản xuất cùng làm chung một công việc thì sau 12 giờ xong. Nếu tổ 1 làm một mình trong 2 giờ, tổ 2 làm một mình trong 7 giờ thì cả 2 tổ làm xong một nửa công việc. Tính thời gian mỗi tổ làm một mình xong toàn bộ công việc.
Viết một bình luận