giải btoán = cách lập pt bài 1:Tìm 1 số tự nhiên bt rằng nếu viết thêm một chữ số 4 vào cuối của số đó thì số ấy tăng 1219 đơn vị bài 2: tìm 2 số biết

Photo of author

By Rylee

giải btoán = cách lập pt
bài 1:Tìm 1 số tự nhiên bt rằng nếu viết thêm một chữ số 4 vào cuối của số đó thì số ấy tăng 1219 đơn vị
bài 2: tìm 2 số biết tổng của chúng là 100.nếu tăng số thứ nhất lên 2 lần và cộng thêm vào số thứ hai 5 đơn vị thì số thứ 1 gấp 5 lần số thứ 2
Viết một bình luận