Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã được hình thành như thế nào ở Trung Quốc ?

By Amara

Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã được hình thành như thế nào ở Trung Quốc ?

0 bình luận về “Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã được hình thành như thế nào ở Trung Quốc ?”

 1. Sự hình thành của giai cấp địa chủ và nông dân tá điền ở Trung Quốc:

  Một số quan lại và nông dân giàu chiếm nhiều ruộng đất, lại có quyền lực nên trở thành giai cấp địa chủ.

  Nhiều người nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, gọi là nông dân lĩnh canh hay tá điền.

  Trả lời
 2. Một số quan lại, nông dân giàu có nhiều ruộng đất, quyền lực → Hình thành giai cấp địa chủ.

  Nông dân bị mất ruộng đất, trở nên nghèo túng và phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy → Hình thành giai cấp nông dân tá điền.

  Trả lời

Viết một bình luận