Giải câu này hộ em vs ạ Câu 1 (2 điểm) : Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể) : a) 675 + 125 + 723 – 23 . b) 325.40 + 325.60 – 25.100 . c) 80 + [37

Photo of author

By Sadie

Giải câu này hộ em vs ạ
Câu 1 (2 điểm) : Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể) :
a) 675 + 125 + 723 – 23 .
b) 325.40 + 325.60 – 25.100 .
c) 80 + [37 – (32 + 23)] .
d) 22.85 + 15.22 – 20200 .
Viết một bình luận