Giải giúp mình câu bày với mọi người ơi Cho 2 gam hỗn hợp X gồm Fe và FeO tác dụng vừa đủ với 600ml dung dịch HCl 0,1M a/ Tính phần trăm mỗi chất tron

By Harper

Giải giúp mình câu bày với mọi người ơi
Cho 2 gam hỗn hợp X gồm Fe và FeO tác dụng vừa đủ với 600ml dung dịch HCl 0,1M
a/ Tính phần trăm mỗi chất trong hỗn hợp X
b/ Tính thể tích H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan?

0 bình luận về “Giải giúp mình câu bày với mọi người ơi Cho 2 gam hỗn hợp X gồm Fe và FeO tác dụng vừa đủ với 600ml dung dịch HCl 0,1M a/ Tính phần trăm mỗi chất tron”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  gọi a,b lần lượt là số mol Fe,FeO phản ứng

  ta có  nHCl=0,06(mol)

   pthh  Fe+2HCl—>FeCl2+H2

             a      2a          a         a

             FeO+2HCl—>FeCl2+H2O

            b        2b           b

  theo bài ra ta có hệ$\left \{ {{56a+72b=2} \atop {2a+2b=0,06}} \right.$ 

  <=>$\left \{ {{x=0,01} \atop {y=0,02}} \right.$ 

  =>mFe=0,01.56=0,56(g)  =>%mFe=28%

  =>%mFeO=100-28=72%

  b) ta có nH2=a=0,01(mol)

  =>VH2=0,01.22,4=0,224(l)

  nFeCl2=a+b=0,03(mol)

  =>mFeCl2=0,03.127=3,81(g)

  Trả lời

Viết một bình luận