giải hệ pt: a) x/(x²-y) + 5y/(x+y²)=4 và 5x+y+(x²-5y²)/xy = 5 b) (xy+3)² + (x+y)² =8 và x/(x²+1) + y/(y²+1)=1/4 làm dc câu nào thì

Photo of author

By Reagan

giải hệ pt: a) x/(x²-y) + 5y/(x+y²)=4 và 5x+y+(x²-5y²)/xy = 5
b) (xy+3)² + (x+y)² =8 và x/(x²+1) + y/(y²+1)=1/4
làm dc câu nào thì làm nhaa
Viết một bình luận