giải HPT $\left \{ {{x(x^2-2)+x^2y+4=2(x^2+y)} \atop {x^2-y+2=0}} \right.$

Photo of author

By Parker

giải HPT
$\left \{ {{x(x^2-2)+x^2y+4=2(x^2+y)} \atop {x^2-y+2=0}} \right.$
Viết một bình luận