Giải phương trình 11x^4 + 3x – 2= 3x – 15x ² – 6= 0

Photo of author

By Skylar

Giải phương trình
11x^4 + 3x – 2= 3x – 15x ² – 6= 0

0 bình luận về “Giải phương trình 11x^4 + 3x – 2= 3x – 15x ² – 6= 0”

 1. 11x^4 + 3x – 2= 3x – 15x ² – 6= 0

  11x^4 = -15x^2-4=0

  ⇔ 11x^4+15x^2+4=0

  ⇔ 11x^4+11x^2+4x^2+4=0

  ⇔ 11x^2(x^2+1)+4(x^2+1)=0

  ⇔ (11x^2+4)(x^2+1)=0

  ⇔ $\left \{ {{11x^2+4=0} \atop {x^2+1=0}} \right.$

  ⇔ $\left \{ {{11x^2=-4} \atop {x^2=-1}} \right.$

  ⇔ $\left \{ {{x^2=-4/11} \atop {x^2=-1}} \right.$ (KTM)

  ⇒Không tồn tại giá trị của x

Viết một bình luận