Giải phương trình : $log_{2}$ ($x^{2}$ $-1$) $=$ $log_{2}$ $(2x)$

Photo of author

By Mackenzie

Giải phương trình : $log_{2}$ ($x^{2}$ $-1$) $=$ $log_{2}$ $(2x)$
Viết một bình luận