giải pt: √(12-3/x²) + √(4x²-3/x²) = 4x²

Photo of author

By Rose

giải pt: √(12-3/x²) + √(4x²-3/x²) = 4x²
Viết một bình luận