Giải pt: a) √(x.(3x+1)) – √(x.(x-1)) = 2. √x^2 b) √(x.(x-1) + √(x.(x+2)) = 2. √x^3 c) ( √(x+3) – √x).( √(1-x) + 1)=1 Làm được 1 câu cũng ok n

Photo of author

By Charlie

Giải pt:
a) √(x.(3x+1)) – √(x.(x-1)) = 2. √x^2
b) √(x.(x-1) + √(x.(x+2)) = 2. √x^3
c) ( √(x+3) – √x).( √(1-x) + 1)=1
Làm được 1 câu cũng ok nha
Viết một bình luận