giải pt bằng cách đặt ẩn phụ: (x^2-2x+1)/(2x-3) = √(x+2)

Photo of author

By Rylee

giải pt bằng cách đặt ẩn phụ: (x^2-2x+1)/(2x-3) = √(x+2)
Leave a Comment