Giải pt :( $\frac{1}{x-1}$ + $\frac{2}{x-2}$+ $\frac{3}{x-3}$= $\frac{6}{x-6}$

Photo of author

By Isabelle

Giải pt 🙁
$\frac{1}{x-1}$ + $\frac{2}{x-2}$+ $\frac{3}{x-3}$= $\frac{6}{x-6}$
Viết một bình luận