Giải pt: $\left|x^2-4x+3\right|+\left|x^2-4x\right|=3$

Photo of author

By Liliana

Giải pt: $\left|x^2-4x+3\right|+\left|x^2-4x\right|=3$
Viết một bình luận