Giúp em giải bài này với ạ X =10t+0.1t^2 (m/s) a) Tìm vận tốc của vật sau 20 giây và quãng đường đi trong thời gian đó b) Tìm thời gian để vận tốc vật

Photo of author

By Skylar

Giúp em giải bài này với ạ
X =10t+0.1t^2 (m/s)
a) Tìm vận tốc của vật sau 20 giây và quãng đường đi trong thời gian đó
b) Tìm thời gian để vận tốc vật tăng đến 72km/h
Leave a Comment