GIÚP EM VỚI EM CẦN GẤP Ạ câu hỏi : TRONG QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN, SỐ LƯỢNG ADN CỦA MỘT TẾ BÀO TĂNG GẤP ĐÔI Ở BA KÌ NÀO ? A. GIỮA , SAU, CUỐI B.ĐẦU, SAU

Photo of author

By Remi

GIÚP EM VỚI EM CẦN GẤP Ạ
câu hỏi : TRONG QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN, SỐ LƯỢNG ADN CỦA MỘT TẾ BÀO TĂNG GẤP ĐÔI Ở BA KÌ NÀO ?
A. GIỮA , SAU, CUỐI
B.ĐẦU, SAU , CUỐI
C. ĐẦU , GIỮA, SAU
B. ĐẦU , GIỮA , CUỐI
Leave a Comment