giúp mik câu này với dễ lắm Cho q(x)= $x^{2}$+2$x^{2}$ +1 Hỏi:đa thức q(x) có nghiệm hay ko

Photo of author

By Katherine

giúp mik câu này với dễ lắm
Cho q(x)= $x^{2}$+2$x^{2}$ +1
Hỏi:đa thức q(x) có nghiệm hay ko
Viết một bình luận