Giúp mik vs ạ : B= 125.(-61).(-2) ³ .(-1) ²n (n ∈ N *) C= 1+2 -3-4+5+6 -7-…..+ 2014 – 2015 -2016 + 2017 + 2018 Mãi mà chẳng có ai giúp :<<<

Photo of author

By Clara

Giúp mik vs ạ :
B= 125.(-61).(-2) ³ .(-1) ²n (n ∈ N *)
C= 1+2 -3-4+5+6 -7-…..+ 2014 – 2015 -2016 + 2017 + 2018
Mãi mà chẳng có ai giúp :<<<
Viết một bình luận