Giúp mik zới: a) 25x mũ 2 – 160 =9 b) ( 2x – 1) mũ 2 – ( x – 3 ) mũ 2 =0 c) ( x + 4 ) mũ 2 – ( x – 1 ) ( x + 1 )= 16 d) ( 2x – 1 ) mũ 2 + ( x+ 3 ) mũ

Photo of author

By Athena

Giúp mik zới:
a) 25x mũ 2 – 160 =9
b) ( 2x – 1) mũ 2 – ( x – 3 ) mũ 2 =0
c) ( x + 4 ) mũ 2 – ( x – 1 ) ( x + 1 )= 16
d) ( 2x – 1 ) mũ 2 + ( x+ 3 ) mũ 2 – 5(x-1)(x+1)= 0
Cảm ơn m.n trc
Viết một bình luận