Giúp mình mấy câu này nha, cảm ơn! 1. What is the most important thing in life? 2. What is your dream? 3. Why is working hard to improve yourself (fit

By Eden

Giúp mình mấy câu này nha, cảm ơn!
1. What is the most important thing in life?
2. What is your dream?
3. Why is working hard to improve yourself (fitness and education) important?
4. Where do you see yourself in 15 years?

0 bình luận về “Giúp mình mấy câu này nha, cảm ơn! 1. What is the most important thing in life? 2. What is your dream? 3. Why is working hard to improve yourself (fit”

 1. 1. What is the most important thing in life? 

  – Firstly, always remember that: “The most important things in life aren’t things, it is a life itself”

  – The most important thing in life will always be family. The people right here, right now.

  ( Other options:

  – Tomorrow is the most important thing in life. Comes into us at midnight very clean. It’s perfect when it arrives and puts itself in our hands. It hopes we’ve learned something from yesterday.

  – The most important thing is to enjoy our life – to be happy – it’s all that matters.

  – The most important thing in our life is to stop saying” I wish” and start saying” I will”. Consider nothing impossible and treat possibilities as probabilities. )

  => Never sacrifice 3 things: Your family, your heart and your dignity.

  2. What is your dream?

  – Doctors are two words for people who always do their best to save lives. This work requires dedication and love to reward people. From an early age, I raised this dream, with only 1 hope to save people. So I have tried my best to learn honesty so that I can become a useful doctor for the country later on.

  3. Why is working hard to improve yourself (fitness and education) important?

  -. We have to work hard for life, because work is a noble task that God has arranged, an important mission he has given man. “Only by working hard can we be successful”.

  4. Where do you see yourself in 15 years?

  – If I wanted to see myself 15 years later, I would go into Doraemon’s world. There is a magical door there that can lead you to the future world 15 years later.

  # Dịch #

  1. Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống?
  – Thứ nhất, hãy luôn nhớ rằng: “Những điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là vật, nó là chính cuộc sống”
  – Điều quan trọng nhất của cuộc đời sẽ luôn là gia đình. Những người ở ngay đây, ngay bây giờ.

  ( Sự lựa chọn khác:

  – Ngày mai là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Đến với chúng tôi lúc nửa đêm rất sạch sẽ. Nó hoàn hảo khi nó đến và nằm trong tay chúng ta. Nó hy vọng chúng ta đã học được điều gì đó từ ngày hôm qua.
  – Điều quan trọng nhất là tận hưởng cuộc sống của chúng ta – hạnh phúc – đó là tất cả những gì quan trọng.
  – Điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta là ngừng nói “Tôi ước” và bắt đầu nói “Tôi sẽ”. Coi không có gì là không thể và coi các khả năng là xác suất. )

  => Đừng bao giờ hy sinh 3 thứ: Gia đình, trái tim và phẩm giá của bạn.

  2. Ước mơ của bạn là gì?

  – Bác sĩ là hai từ dành cho những người luôn nỗ lực hết mình để cứu người. Công việc này đòi hỏi sự cống hiến và tình yêu thương được mọi người khen thưởng. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã nuôi ước mơ này, với 1 hy vọng duy nhất là cứu người. Vì vậy em đã cố gắng học tập tính trung thực để sau này trở thành bác sĩ có ích cho đất nước.

  3. Tại sao làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân (thể lực và học vấn) lại quan trọng?

  -. Chúng ta phải nỗ lực vì cuộc sống, vì công việc là một nhiệm vụ cao cả mà thượng đế đã an bài, một sứ mệnh quan trọng mà ông trời đã giao cho con người. “Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ, chúng ta mới có thể thành công”.

  4. Bạn thấy mình ở đâu trong 15 năm nữa?

  – Nếu muốn 15 năm sau nhìn thấy chính mình, tôi sẽ đi vào thế giới của Doraemon. Ở đó có một cánh cửa thần kỳ có thể dẫn tôi đến thế giới tương lai 15 năm sau.

  @ Be your best!

  @ Học Tốt!

  Trả lời
 2. 1. What is the most important thing in life?

  I think wellness is the most important in my life . If we are not without good health, our lives              can be expectancy reduced .

  2. What is your dream?

  I have always wanted to be an English teacher. Everything I’m learning at my school about English is very important for me. I think Engish is an interesting subject , so I put all my aspirations into it and I hope that in the future I will be a good English teacher.

  3.Why is working hard to improve yourself (fitness and education) important?

  It is imporrtant because Regular exercise is one thing that helps
  get good sleep or a good health, not only that, it also helps us maintain our health and have a toned body

  4. Where do you see yourself in 15 years?

  i will see myself in an american college. And then, I became an English teacher.  At that time, I silently thanked the past for my hard work and effort. I thank my parents, relatives and friends for supporting me, giving me more motivation to learn English. My career started right away.

                      Chúc bạn hk giỏi nờ ^3^

                              Cho mk xin ctlhn nha

                                       Mk xin 5*

                                       

   

  Trả lời

Viết một bình luận