giúp mình với ạ Bài 2: Điều tra số điểm kiểm tra Học kì 1 môn toán của lớp 7, số liệu được cho trong bảng sau 10 6 7 6 5 3 6 7 8 5 5 4 3 8 9 7 6 5 2 4

By Autumn

giúp mình với ạ
Bài 2: Điều tra số điểm kiểm tra Học kì 1 môn toán của lớp 7, số liệu được cho trong bảng sau
10 6 7 6 5 3 6 7 8 5
5 4 3 8 9 7 6 5 2 4
6 8 7 5 4 9 8 10 2 6
5 6 7 8 7 6 7 4 5 7
6 7 6 8 5 7 4 3 2 3
a) Dấu hiệu điều tra là gì?
b) Hãy lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu.
c) Tính Mo?

0 bình luận về “giúp mình với ạ Bài 2: Điều tra số điểm kiểm tra Học kì 1 môn toán của lớp 7, số liệu được cho trong bảng sau 10 6 7 6 5 3 6 7 8 5 5 4 3 8 9 7 6 5 2 4”

 1. Đáp án:

  a/ dấu hiệu ở đây là điểm kiểm tra Học kì 1 môn toán của lớp 7

  b/Tần số (x)   Tần số (n)          các tích(x.n)            (   lười làm  )

            2                 3                      6          3                 4                      12           4                 5                      20          5                 8                      40          6                 10                    60          7                 9                       63          8                 5                       40          9                 3                       27          10               1                       10                        N=50                    Tổng:238

  Trả lời
 2. a, Dấu hiệu là số điểm kiểm tra Học kì $1$ môn toán của lớp $7$

  b, Bảng tần số :

  Giá trị  $(x)$    $2$    $3$    $4$    $5$    $6$    $7$    $8$    $9$   $10$

  Tần số $(n)$    $3$    $4$    $5$    $8$   $10$  $10$  $6$     $2$    $2$

  $\overline{X}=\dfrac{2.3+3.4+4.5+5.8+6.10+7.10+8.6+9.2+10.2}{3+4+5+8+10+10+6+2+2}=5,88$

  $c,M_0=6;7$

  Trả lời

Viết một bình luận