Giúp mình với hứa vote5 sao cảm ơn nhiều???????????????? ko quá khó đâu Một cửa hàng sách cũ có một chính sách như sau: Nếu khách hàng đăng ký làm hội viên củ

Photo of author

By Melanie

Giúp mình với hứa vote5 sao cảm ơn nhiều???????????????? ko quá khó đâu
Một cửa hàng sách cũ có một chính sách như sau: Nếu khách hàng đăng ký làm hội viên của cửa
hàng sách thì mỗi năm phải đóng 50000 đồng chi phí và chỉ phải mướn sách với giá 5000 đồng/cuốn
sách, còn nếu khách hàng không phải hội viên thì sẽ mướn sách với giá 10000 đồng/cuốn sách. Gọi s
(đồng) là tổng số tiền mỗi khách hàng phải trả trong mỗi năm và t là số cuốn sách mà khách hàng mướn
a) Lập hàm số của s theo t đối với khách hàng là hội viên và với khách hàng không phải là hội viên
b) Trung là một hội viên của cửa hàng sách, năm ngoái thì Trung đã trả cho cửa hàng sách tổng cộng
90000 đồng. Hỏi nếu Trung không phải là hội viên của cửa hàng sách thì số tiền phải trả là bao nhiêu?
Viết một bình luận