Giúp mình với mọi ng ơi Đề bài tìm min 1/2x^2 – 6x +2

Photo of author

By Eva

Giúp mình với mọi ng ơi
Đề bài tìm min
1/2x^2 – 6x +2
Viết một bình luận