Giúp mình với Tính a, 28/15 . 0,75 – ( 8/15 + 0,25 ) 24/47 b, 5/16 :-0,125 – ( 9/4 – 0,6 ) . 10/11 c, 28/15 . 0,75- (11/20 – 25 % ) : 7/3

Photo of author

By Ruby

Giúp mình với
Tính
a, 28/15 . 0,75 – ( 8/15 + 0,25 ) 24/47
b, 5/16 :-0,125 – ( 9/4 – 0,6 ) . 10/11
c, 28/15 . 0,75- (11/20 – 25 % ) : 7/3
Leave a Comment