Góc tạo bởi đường thẳng y = (2m+1)x + 5 với trục Ox là góc nhọn khi nào ?

Photo of author

By Aaliyah

Góc tạo bởi đường thẳng y = (2m+1)x + 5 với trục Ox là góc nhọn khi nào ?
Viết một bình luận