Gọi độ dài cạnh các mảnh hình vuông là a (cm). Ta phải có 60 chia hết cho a, 96 chia hết cho a và a lớn nhất. Do đó a là UCLN(60, 96). Ta tính đc a =

Photo of author

By Faith

Gọi độ dài cạnh các mảnh hình vuông là a (cm). Ta phải có 60 chia hết cho a, 96 chia hết cho a và a lớn nhất. Do đó a là UCLN(60, 96). Ta tính đc a = 12. độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là 12cn
Leave a Comment