Gọi o là 1 điểm của đoạn thẳng AB.Xác định vị trí của điểm O đêBài 3: Gọi O là một điểm của đoạn thẳng AB. Xác định vị trí của điểm O để: a) Tổng AB

Photo of author

By Rylee

Gọi o là 1 điểm của đoạn thẳng AB.Xác định vị trí của điểm O đêBài 3: Gọi O là một điểm của đoạn thẳng AB. Xác định vị trí của điểm O để: a) Tổng AB + BO đạt giá trị nhỏ nhất b) Tổng AB + BO = 2 BO c) Tổng AB + BO = 3.BO.
Viết một bình luận