Gọi y1,y2 là toạ độ các giao điểm (p) y=x^2 và đt (d)y=2mx–2m+3 tìm m để y1 +y2 <9

Photo of author

By Arya

Gọi y1,y2 là toạ độ các giao điểm (p) y=x^2 và đt (d)y=2mx–2m+3 tìm m để y1 +y2 <9
Viết một bình luận