Hà và Lan hái được 18 bông hoa, riêng Hà hái được 7 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?

Photo of author

By Jasmine

Hà và Lan hái được 18 bông hoa, riêng Hà hái được 7 bông hoa.
Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?
Viết một bình luận