Hai bạn Hùng và Dũng cùng trực nhật lớp học mất 24 phút . Nếu Hùng làm một mình thì mất thời gian bằng 2/3 thời gian Dũng làm một mình . Hỏi mỗi bạn l

Photo of author

By Samantha

Hai bạn Hùng và Dũng cùng trực nhật lớp học mất 24 phút . Nếu Hùng làm một mình thì mất thời gian bằng 2/3 thời gian Dũng làm một mình . Hỏi mỗi bạn làm một mình thì mất bao lâu ?
| giải theo cách dễ hiểu giúp em ạ với ạ |
Viết một bình luận