Hai bến sông A và B cách nhau 18km. Tính khoảng thời gian t để một ca nô xuôi dòng nước từ A đến B rồi lại ngay lập tức chạy ngược dòng trở về A. Cho

By Adalynn

Hai bến sông A và B cách nhau 18km. Tính khoảng thời gian t để một ca nô xuôi dòng nước từ A đến B rồi lại ngay lập tức chạy ngược dòng trở về A. Cho biết vận tốc của ca nô đối với dòng nước là 16,2 km/h và vận tốc dòng nước đối với bờ sông là 1,5m/s.

0 bình luận về “Hai bến sông A và B cách nhau 18km. Tính khoảng thời gian t để một ca nô xuôi dòng nước từ A đến B rồi lại ngay lập tức chạy ngược dòng trở về A. Cho”

 1. Đổi đơn vị: \(1,5m/s = 5,4km/h\)

  + Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng: \({v_1} = 16,2 + 5,4 = 21,6km/h\)

  \( \Rightarrow \) Thời gian ca nô xuôi dòng là: \({t_1} = \dfrac{s}{{{v_1}}} = \dfrac{{18}}{{21,6}} = \dfrac{5}{6}h\)

  + Vận tốc của ca nô khi ngược dòng: \({v_2} = 16,2 – 5,4 = 10,8km/h\)

  \( \Rightarrow \) Thời gian ca nô ngược dòng là: \({t_2} = \dfrac{s}{{{v_2}}} = \dfrac{{18}}{{10,8}} = \dfrac{5}{3}h\)

  \( \Rightarrow \) Thời gian để ca nô xuôi dòng từ A đến B rồi ngay lập tức chạy ngược dòng trở về A là: \(t = {t_1} + {t_2} = \dfrac{5}{6} + \dfrac{5}{3} = 2,5h\)

  Trả lời

Viết một bình luận