Tìm hàm số F(x) sao cho F’(x) = f(x) nếu: a) f(x) = 3×2 với x ∈ (-∞; +∞); b) f(x) = 1/(cos⁡x)2 với x ∈ ((-π)/2; π/2).

By Ivy

Tìm hàm số F(x) sao cho F’(x) = f(x) nếu:
a) f(x) = 3×2 với x ∈ (-∞; +∞);
b) f(x) = 1/(cos⁡x)2 với x ∈ ((-π)/2; π/2).

0 bình luận về “Tìm hàm số F(x) sao cho F’(x) = f(x) nếu: a) f(x) = 3×2 với x ∈ (-∞; +∞); b) f(x) = 1/(cos⁡x)2 với x ∈ ((-π)/2; π/2).”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)  \(F\left( x \right){\rm{ }} = {\rm{ }}{x^3}\) vì \({\rm{ }}({x^3})'{\rm{ }} = {\rm{ }}3{x^2}\)

  b) \(F\left( x \right){\rm{ }} = \tan x \) vì \(\displaystyle \left( \tan x \right)'{\rm{ }} = {1 \over {{{\cos }^2 x}}}\)      

  Trả lời

Viết một bình luận