Hai công nhân cùng làm một công việc, nếu làm chung 12h thì xong công việc. Biết năng suất ` người công nhân thứ 2 bằng 1,5 lần năng suất người công n

Photo of author

By Melody

Hai công nhân cùng làm một công việc, nếu làm chung 12h thì xong công việc. Biết năng suất ` người công nhân thứ 2 bằng 1,5 lần năng suất người công nhân thứ nhất. Nếu người thứ nhất làm một mk thì bao lâu xong việc
Viết một bình luận