Hai đg tròn (O ,8cm) và (O’ ,2cm) ,Số giá trị nguyên mà độ dài OO’ có thể nhận là

Photo of author

By Jade

Hai đg tròn (O ,8cm) và (O’ ,2cm) ,Số giá trị nguyên mà độ dài OO’ có thể nhận là
Viết một bình luận