Hai điểm A và B cách nhau 15km, cùng một lúc có hai xe chạy cùng chiều nhau từ A về B, sau 2h thì đuổi kịp nhau. Biết xe đi từ A có tốc độ không đổi l

Photo of author

By Peyton

Hai điểm A và B cách nhau 15km, cùng một lúc có hai xe chạy cùng chiều nhau từ A về B, sau 2h thì đuổi kịp nhau. Biết xe đi từ A có tốc độ không đổi là 50km/h. Xe đi từ B có tốc độ bằng bao nhiêu?
Leave a Comment