Hai khối lớp bốn và lớp năm cùng tham gia thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ số giấy vụn thu được của khối bốn bằng ba phần năm số giấy vụn thu được củ

Photo of author

By Elliana

Hai khối lớp bốn và lớp năm cùng tham gia thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ số giấy vụn thu được của khối bốn bằng ba phần năm số giấy vụn thu được của khối lớp năm ba kém xuống giấy thu được của khối lớp năm là hai tạ 8kg hỏi mỗi khối lớp thu được bao nhiêu kilôgam giấy vụn
Viết một bình luận