Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 266,4 km. A. Tính vận tốc của mỗi ô tô,

Photo of author

By Kennedy

Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 266,4 km. A. Tính vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 2/3 vận tốc ô tô đi từ B? B. Khi gặp nhau, ô tô đi từ A đi được bao nhiêu km?

0 bình luận về “Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 266,4 km. A. Tính vận tốc của mỗi ô tô,”

 1. a)Tổng vận tốc ô tô là:

  266,4:2=133,2(km/h)

  Tổng số phần bằng nhau là:

  2+3=5 (phần)

  Vận tốc ô tô đi từ A là:

  133,2:5×2=53,28(km/h)

  Vận tốc ô tô đi từ B là:

  133,2-53,28=79,92 (km/h)

  b)ô tô đi từ A số km là:

  53,28 x2=106,56 (km)

  đs…

 2. a)

       Tổng vận tốc hai

  `266,4` : `2` = `133,2` ( km/ giờ)

  Tổng số phần bằng nhau là:

        2+3=5 ( `phần` )

  Vận tốc ô tô đi từ A là:  `133,2` : `5` x `2`= `53,28`  (km/ giờ)

  Vận tốc ô tô đi từ B là: `133,2` – `53,28` = `79,92` (km/ giờ)

  b) Khi gặp nhau, ô tô đi từ A đi được số ki – lô – mét là:

             `53,28` x 2 = `106,56` ( km )

                              Đáp số: A) từ A: 53,28 km/h ; từ B: 79,92 km

                                            B) `106,56` KM

Viết một bình luận