Hai thùng M và N có chứa dầu. Tìm số dầu mỗi thùng nếu biết rằng tổng số lít dầu của hai thùng là 91 lít và nếu chuyển 16 lít dầu từ thùng N sang thùn

Photo of author

By Julia

Hai thùng M và N có chứa dầu. Tìm số dầu mỗi thùng nếu biết rằng tổng số lít dầu của hai thùng là 91 lít và nếu chuyển 16 lít dầu từ thùng N sang thùng M thì tỉ lệ số lít dầu của M và N là 7 / 6.
Viết một bình luận