Hai thùng M và N có chứa dầu. Tìm số dầu mỗi thùng nếu biết rằng tổng số lít dầu của hai thùng là 32 lít và nếu chuyển 5 lít dầu từ thùng M sang thùng

Photo of author

By Kylie

Hai thùng M và N có chứa dầu. Tìm số dầu mỗi thùng nếu biết rằng tổng số lít dầu của hai thùng là 32 lít và nếu chuyển 5 lít dầu từ thùng M sang thùng N thì tỉ lệ số lít dầu của M và N là 3 / 5
Viết một bình luận