Hai trường A,B có 250 hs lớp 9 dự thi vào lớp 10, kết quả có 210 hs đậu. Số hs trúng tuyển trường A đạt 80%, trường B đạt 90%. Hỏi mỗi trường có bao n

By Sarah

Hai trường A,B có 250 hs lớp 9 dự thi vào lớp 10, kết quả có 210 hs đậu. Số hs trúng tuyển trường A đạt 80%, trường B đạt 90%. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu hs lớp 9 dự thi vào lớp 10.

0 bình luận về “Hai trường A,B có 250 hs lớp 9 dự thi vào lớp 10, kết quả có 210 hs đậu. Số hs trúng tuyển trường A đạt 80%, trường B đạt 90%. Hỏi mỗi trường có bao n”

 1. Gọi số học sinh lớp 9 dự thi vào 10 của trường A là x(x<250,x∈N*,học sinh)

  Gọi số học sinh lớp 9 dự thi vào 10 của trường B là y(y<250,x∈N*,học sinh)

   hai trường A,B có tổng 250 hs lớp 9 dự thi vào lớp 10 nên ta có pt:

   x+y=250  (1)

   tỉ lệ đỗ thì trường a đạt 80% nên 80x/100

  Vì tỉ lệ đỗ thì trường b đạt 90 % nên 90y/100

  Mà kết quả cả 2 trường có 210 hs trúng tuyển nên ta có phương trình:

                                       80x/100+90y/100=210  (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ pt  x+y=250 

                                         80x/100+90y/100=210

  Giải pt ta được x=150(TM)

                           y=100(TM)

  Vậy số học sinh lớp 9 dự thi vào 10 của trường A là 150 hs

  Vậy số học sinh lớp 9 dự thi vào 10 của trường B là 100 hs

  Trả lời
 2. Gọi x (học sinh) là số học sinh trường A (x nguyên dương, x < 250)

  Số học sinh trường B: `250 – x` (hs)

  Số học sinh đậu ở trường A : `80%x` (hs)

  Số học sinh đậu ở trường B:`(250 – x)90%` (hs)

  Vì tổng số hs đậu vào lớp 10 của 2 trường là 210

  Theo đề bài, ta có PT:

  `80%x + 90%(250 – x) = 210`

  `<=> 0,8x + 225 – 0,9x = 210`

  `<=> -0,1x = -15`

  `<=>        x  = 150`

  Vậy số học sinh dự thi vào lớp 10 của trường A là 150 học sinh.

  `=>` Số hs trường B:

  `250 – x = 250 – 150 = 100 `

  Vậy số học sinh dự thi vào lớp 10 của trường B là 100 học sinh.

  ????

   

  Trả lời

Viết một bình luận