hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì sau 10 giờ sẽ đầy bể Người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 6 giờ thì được 1/2 bể sau đó người ta khóa vòi thứ

Photo of author

By Bella

hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì sau 10 giờ sẽ đầy bể Người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 6 giờ thì được 1/2 bể sau đó người ta khóa vòi thứ nhất và mở vòi thứ hai Thời gian vòi thứ hai tiếp tục chảy đến khi đầy bể là
Viết một bình luận