Hàm số nào sau đây đồng biến trên (−∞;+∞)? A: $y$ $=$ $(0,7)^x$ B: $y$ $=$ ($\frac{3}{\pi }$)$^x$ C: y = ( √5 – 2)^x D: y = (2021/2)^x

Photo of author

By Alexandra

Hàm số nào sau đây đồng biến trên (−∞;+∞)?
A: $y$ $=$ $(0,7)^x$
B: $y$ $=$ ($\frac{3}{\pi }$)$^x$
C: y = ( √5 – 2)^x
D: y = (2021/2)^x
Viết một bình luận