Hàm số: y = 4/5x^5 – x^4 + x^2/3 – 1. Hàm số ĐB và NB trên các khoảng nào

Photo of author

By Isabelle

Hàm số: y = 4/5x^5 – x^4 + x^2/3 – 1. Hàm số ĐB và NB trên các khoảng nào
Viết một bình luận