Hạt nhân lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dânNhật Bản trong những năm 1929 – 1939 là A: Đảng tư sản. B: Đảng xã hội. C: Đảng Cộng sản.

Photo of author

By Piper

Hạt nhân lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dânNhật Bản trong những năm 1929 – 1939 là

A:
Đảng tư sản.
B:
Đảng xã hội.
C:
Đảng Cộng sản.
D:
Đảng dân chủ.

0 bình luận về “Hạt nhân lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dânNhật Bản trong những năm 1929 – 1939 là A: Đảng tư sản. B: Đảng xã hội. C: Đảng Cộng sản.”

  1. Hạt nhân lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản trong những năm 1929 – 1939 là:

    A: Đảng tư sản.

    B: Đảng xã hội.

    C: Đảng Cộng sản.

    D: Đảng dân chủ.

Viết một bình luận