hãy chứng minh từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX tình hình châu Phi gặp nhiều khó khăn trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

By Ariana

hãy chứng minh từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX tình hình châu Phi gặp nhiều khó khăn trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước.
Viết một bình luận