Hãy dẫn chứng cụ thể quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta diễn ra như thế nào ? Cho biết hành động của triều đình đối với thực dân

Photo of author

By Savannah

Hãy dẫn chứng cụ thể quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta diễn ra như thế nào ? Cho biết hành động của triều đình đối với thực dân Pháp và nhân dân ta? Giúp mình vs hứa vote 5 sao
Leave a Comment