hãy tính độ sâu của đáy biển tại một nơi mà thời gian kể từ lúc tàu phát ra sóng siêu âm đến khi nhận sóng siêu âm phản xạ ngược lại là 1,6 giây. Biết

Photo of author

By Daisy

hãy tính độ sâu của đáy biển tại một nơi mà thời gian kể từ lúc tàu phát ra sóng siêu âm đến khi nhận sóng siêu âm phản xạ ngược lại là 1,6 giây. Biết vận tốc truyền âm trong nước biển là 1500m/s
Leave a Comment